हिन्‍दी : शब्‍द शुद्धि

हिन्‍दी : शब्‍द-शुद्धि (Word Correction in Hindi) अशुद्ध शब्‍द —शुद्ध शब्‍द अभ्‍यस्‍थ —अभ्‍यस्‍त अंत्‍येष्ठि —अंत्‍येष्टि अक्षोहिणी —अक्षौहिणी अष्‍टवक्र —अष्‍टावक्र अत्‍योक्ति —अत्‍युक्ति अंताक्षरी —अंत्‍याक्षरी अध्‍यन —अध्‍ययन अहोरात्रि —अहोरात्र अंतकरण —अंत:करण अपरान्‍ह —अपराह्न अंतर्ध्‍यान —अंतर्धान अंतर्रात्‍मा —अंतरात्‍मा अलोकिक —अलौकिक अनुगृह —अनुग्रह अवन्‍नति Read More …